Zaznacz stronę

Złożenie pozwu przeciwko bankowi w związku z kredytem denominowanym lub indeksowanym kursem CHF wymaga odpowiedniego przygotowania się. Ważnym etapem jest zgromadzenie dokumentacji niezbędnej do oszacowania roszczeń wobec banku, jak również stanowiącej ważny dowód dla sądu. Jeżeli jesteś Frankowiczem i rozważasz wytoczenie bankowi procesu, to w pierwszej kolejności musisz znaleźć dobrą kancelarię frankową, która dokona analizy dokumentacji kredytowej i oceni szanse na unieważnienie umowy lub jej odfrankowienie. Poniżej kilka podpowiedzi jakie dokumenty są potrzebne do złożenia pozwu frankowego.

Najważniejsza umowa z bankiem

Jeśli umówisz się z prawnikiem na osobiste spotkanie lub konsultację telefoniczną albo za pośrednictwem internetu, z pewnością poprosi cię o dostarczenie kopii lub skanu umowy kredytowej. Umowa jest najistotniejszym dokumentem, na podstawie którego już w ramach wstępnej analizy można oszacować czy zawiera ona wady prawne, będące podstawą do wniesienia pozwu.

Poza najważniejszymi warunkami, takimi jak: wysokość kredytu w PLN i CHF, oprocentowanie, marża banku, okres spłaty, ilość rat, wysokość prowizji, rodzaje i wysokość ubezpieczenia, umowa kredytowa zawiera także informacje na temat mechanizmu przeliczania rat i zadłużenia według kursu CHF oraz sposobu określania kursu. Z prawnego punktu widzenia są to kluczowe informacje pozwalające na zidentyfikowanie stosowanych przez banki niedozwolonych postanowień umownych, tzw. klauzul abuzywnych. Występowanie takich zapisów w umowie lub innej dokumentacji kredytowej stanowi zazwyczaj podstawę do wniesienia pozwu.

Jakkolwiek umowa kredytowa ma zasadnicze znaczenie i nierzadko można ocenić szanse na powodzenie w sądzie bazując tylko na umowie, tym niemniej nie jest to jedyny wymagany dokument do złożenia pozwu. Konieczne będzie także zgromadzenie pozostałej dokumentacji kredytowej, a przede wszystkim ewentualnych aneksów do umowy (np. zmieniających walutę spłaty kredytu na CHF) oraz regulaminu udzielania kredytów. Jeżeli umowa kredytowa nie zawiera klauzul abuzywnych, to ślady takich zapisów można często znaleźć w pozostałej dokumentacji. Dlatego dobrze jeśli prawnik może od razu zapoznać się z kompletem dokumentów. W sytuacji jeśli część dokumentów zaginęła, możesz starać się uzyskać z banku kopie. Na pierwsze spotkanie z przedstawicielem kancelarii warto jednak dostarczyć przynajmniej umowę.

Inne dokumenty potrzebne do złożenia pozwu frankowego

Do złożenia pozwu przeciwko bankowi potrzebny będzie komplet dokumentacji wydanej przez bank w związku z kredytem, jak również zaświadczenie z banku dotyczące wypłaty i historii spłat kredytu. Oto lista dokumentów potrzebnych do złożenia pozwu:

  • umowa kredytowa,
  • aneksy zmieniające umowę,
  • harmonogram spłat kredytu (wydany w momencie uruchomienia kredytu),
  • regulamin udzielania kredytów,
  • ewentualne inne załączniki do umowy (oświadczenie o poddaniu się egzekucji, dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia na hipotece nieruchomości),
  • zaświadczenie z banku potwierdzające wypłatę kredytu, zawierające historię spłaty rat (w rozbiciu na część kapitałową i odsetkową, z uwzględnieniem kursu CHF zastosowanego przez bank do przeliczeń), określające wysokość oprocentowania i marży, wielkość pobranych opłat okołokredytowych, prowizji i składek na ubezpieczenia (w tym tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego).

Ponadto przydatna może być korespondencja prowadzona z bankiem w związku z kredytem, w tym dotycząca ewentualnie złożonych reklamacji.

Jak zdobyć zaświadczenie z banku i kopie zagubionych dokumentów?

Zaświadczenie z banku jest ważnym dokumentem, bo na jego podstawie prawnik w twoim imieniu może sformułować roszczenia, które będą dochodzone w trakcie procesu. Aby uzyskać zaświadczenie konieczne jest złożenie wniosku do banku, z którym zawarta została umowa kredytowa lub jego następcy prawnego (jeśli bank został przejęty lub przekształcony). Wniosek można złożyć osobiście w oddziale, listem poleconym lub – w przypadku niektórych banków – za pomocą bankowości internetowej. W treści wniosku należy precyzyjnie określić jakiej umowy kredytowej ma dotyczyć zaświadczenie (dane osobowe, data zawarcia, rodzaj umowy) oraz wskazać zakres potrzebnych danych.

Jeżeli zaginęła umowa kredytowa lub inne dokumenty związane z kredytem to możesz ubiegać się o wydanie przez bank kopii. Podobnie jak w przypadku zaświadczenia, konieczne będzie złożenie w oddziale banku, pismem poleconym lub za pośrednictwem serwisu bankowego wniosku o wydanie kopii dokumentu. Niektóre banki zamieszczają na swoich stronach internetowych gotowe wzory takich wniosków. Warto pamiętać, że bank może odmówić wydania kopii umowy tylko w sytuacji gdy kredyt został spłacony, upłynął okres obowiązywania umowy lub nastąpił koniec 5-letniego okresu archiwizowania umowy. W każdym innym przypadku bank jest zobowiązany do wydania kopii.

Wnioski o wydanie zaświadczenia lub kopii dokumentów nie wymagają uzasadnienia tzn. nie musisz się tłumaczyć przed bankiem w jakim celu wnioskujesz o ich wydanie.

Kopie dokumentów oraz zaświadczenia są dodatkowo płatne. Zazwyczaj opłaty wynoszą od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, chociaż w przeszłości zdarzały się opłaty na poziomie kilku tysięcy złotych. W tej sprawie interweniował już Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i obecnie wysokość opłat za wydanie przez bank dokumentów kształtuje się na akceptowalnym dla większości kredytobiorców poziomie.

Wydanie dokumentacji będzie szybsze i prostsze jeśli podasz do kontaktu swój numer telefonu lub maila. Czas oczekiwania na wydanie zaświadczenia lub kopii dokumentacji nie powinien przekroczyć 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie otrzymasz sygnału z banku, że dokumenty są gotowe do odbioru, może to oznaczać że bank celowo przedłuża procedurę.

Co zrobić kiedy bank utrudnia wydanie dokumentów?

Banki mają świadomość, że dokumenty o których wydanie wnioskują kredytobiorcy służą im do wniesienia pozwu. Dlatego często się zdarza, że już na etapie wizyty w banku pracownicy starają się odwieść klienta od tego pomysłu. Odnotowano także przypadki kontaktowania się telefonicznego z wnioskodawcą i podejmowania wysiłków wyperswadowania mu wchodzenia z bankiem w spór sądowy. Takie zachowania pracowników banku są niedopuszczalne.

Oczywiście bank posiada także inne możliwości utrudniania Frankowiczowi drogi do pozbycia się toksycznego kredytu. Jednym z tych sposobów jest opieszałość w wydawaniu dokumentów. Warto na bieżąco monitorować postępy w rozpatrywaniu wniosku np. wykonując telefon do pracownika banku lub dopytując mailowo. Jeżeli po upływie 30 dni dokumenty nie będą gotowe do odbioru, możesz złożyć w banku pisemną reklamację wskazując na celowe zaniechania. Odpowiedź na reklamację powinna zostać udzielona maksymalnie w terminie do 30 dni. Jeśli do tego czasu bank nie ustosunkuje się do reklamacji, trzeba złożyć prośbę o interwencję do Rzecznika Finansowego.